Zasiłki z pomocy społecznej świadczone przez Miejsko - Ośrodek Pomocy Społecznej


Rodzaje zasiłków
  

 

1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały 
b) zasiłek okresowy
c) zasiłek celowy i zasiłek specjalny celowy
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
e) pomoc dla rodzin zastępczych
f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
i)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

 

2. Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna
b) bilet kredytowany
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne
d) składki na ubezpieczenie społeczne
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
f) sprawienie pogrzebu
g) poradnictwo specjalistyczne
h) interwencja kryzysowa
i) schronienie
j) posiłek
k) niezbędne ubranie
l) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania
m) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
n) mieszkania chronione
o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie –

w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

 

Go to top